Levnadsvaneundersökning 2021

Under april månad 2021 kommer ditt/dina barn att få delta i en undersökning som kommunen genomför årligen för att följa utvecklingen bland ungas levnadsvanor, fritid, trivsel och mående samt förhållningssätt kring ANDTs. ANDTs står för Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel och är ett av Karlshamn kommuns prioriterade fokusområden för folkhälsoarbetet.

Detta genomför vi för att kunna följa ungas utveckling och prioritera rätt insatser kring det förebyggande arbetet.

Enkäten kommer att besvaras i skolan via webben och frågor kommer att ställas inom samtliga av dessa områden ovan. Samtliga elever på högstadiet samt gymnasiet svarar på enkäten och alla som besvarar enkäten är helt anonyma.

Enkäten kommer även innehålla frågor kring bakgrundsvariabler samt frågor kring faktorer som vi enligt forskning vet utgör risker samt har betydelse och inverkan på barn och ungas beteende.

Vid frågor kontakta mig på tel. 0454 – 30 71 17 så svarar jag gärna.

Hälsningar

Jenny Andersson
Folkhälsostrateg
Karlshamns kommun