Busskort / Reseersättning

Under din gymnasietid har du om du uppfyller kraven rätt till reseersättning eller busskort. Du kan även ha rätt till inackorderingsbidrag.
Ersättning för elevresor utgår för elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen när avståndet från bostaden till skolan är minst sex kilometer, enligt SFS 1991:1110. Med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd, alternativt där eleven är inackorderad. Gymnasieelever har rätt till ersättning för resor mellan bostad och skola. Rätt till särskild skolskjuts finns bara inom grundskolan.

Allmänna kommunikationer

Ersättning utgår huvudsakligen i form av resor med allmänna kommunikationer. För elev boende vid väg, som inte trafikeras av linjetrafik, anordnas inte kompletterande skjuts. Bedömning av skolvägens trafiksäkerhet görs inte och är inte heller grund för ersättning av resor mellan bostad och skola. Om ersättningen utgår kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostad och skola.

Resa till gymnasiet för elev som börjar 1:a året

Reseersättning i form av busskort skickas hem till berättigade elever innan skolstarten. Elev som tilldelats kort i grundskolan ska använda samma gröna kort även på gymnasiet – under förutsättning att eleven är berättigad till reseersättning.

Elever bosatta i Karlshamns kommun och som har valt en gymnasieskola i annan kommun ska ansöka om reseersättning/busskort, se blankett Elevresor annan kommun. När ansökan är godkänd skickas busskortet hem till elevens folkbokföringsadress.

Elever boende i Tingsryd, Olofström, Sölvesborg eller Bromölla ska ansöka om busskort i sin hemkommun.

Resa till gymnasiet för elev som börjar 2:a eller 3:e året

Elever som påbörjar sitt andra eller tredje år behåller det gröna kort de erhållit tidigare då kortet är giltigt även kommande läsår.

Elever boende i Tingsryd, Olofström, Sölvesborg eller Bromölla ska ansöka om busskort i sin hemkommun inför varje nytt läsår.

Mätningsprincip

Mätning av avstånd mellan bostaden och skolan sker med hjälp av geografisk informationsteknik (GIS). Avståndet beräknas efter kortast möjliga färdväg med gång eller cykelväg. Mätningen startar vid närmaste punkt från gatan vid den adress där eleven bor till närmaste punkt i direkt anslutning till skolans område, varifrån eleven utan omväg kan ta sig direkt in på skolans område. Mätning görs inte inne på privat område.

Inackorderingsbidrag

Bidrag kan utgå för inackordering på skolorten till elev vars dagliga resor mellan bostad och skola överstiger två timmar per dag. Inackorderingstillägg, avseende stöd för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet, skall utgå med lägst 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor inackorderad.
Ersättning för elevresor och bidrag för inackordering kan inte kombineras.