Ledighet elev

Ledighetsblankett (en dag och mer) med godkännande från berörda lärare och med motivering ska lämnas in av elev senast tio arbetsdagar (två veckor) i förväg till mentor, innan önskad ledighet.  

Vid Vägga Gymnasieskola har rektor överlåtit rätten av att bevilja ledighet för enskilda ange­lägenheter, i fort­sättningen ledighet, inom vissa tidsramar, till mentor. Mentor kan bevilja ledighet för elev upp till fem arbets­dagar i följd och sammanlagt högst tio arbets­dagar under ett läsår. Det finns en speciell blankett fram­tagen för ändamålet. Ledighets­ansökan ska också göras för del av dag. Vid ledighet för mer än en dag ska vårdnadshavare under­teckna ansökan för omyndig elev.

Ledighetsblankett (en dag och mer) med god­kännande från berörda lärare och med motivering ska inlämnas av elev senast tio arbetsdagar (två veckor) i förväg till mentor, innan önskad ledighet. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

För ledighet vid föreningsarbete, idrottstävlingar och dylikt krävs intyg. Elev som håller på och tar körkort beviljas ledighet för RISK-utbildning (RISK 1 och RISK 2) och uppkörning. Intyg från körskola krävs.

Ledighet beviljas när närstående är svårt sjuk, vid när­ståendes begrav­ning, vid läkar­besök, besök på mödravårds­central och tandläkar­­besök.

Normalt beviljas inte ledighet för nöjesresor. Ett undan­tag kan vara exem­pelvis familjers högtider. Mentorns sakkunskap om sin elev är här av avgör­an­de betyd­else.

Vid ledighetsansökan bedöms alltid elevens totala skolsituation. Elev, som begär ledigt, är skyldig att själv planera och förbereda sin ledighet. Eleven kan inte kräva någon extra hjälp eller ersättnings­uppgifter för utvärderingar, prov, studiebesök med mera som infaller under ledigheten.

Sammanhängande ledighet för mer än fem arbetsdagar i följd beviljas av rektor. Mentor yttrar sig över den begärda ledigheten.

För mentor respektive rektor finns möjlighet att på ansökningsblanketten inhämta godkännande från andra berörda lärare. Dessa ska vara inhämtade innan mentorn respektive rektor fattar sitt beslut. Elev ansvarar för att detta blir gjort.

Vid sjukdom och elevdemokratiskt arbete gäller andra rutiner.

Text ur Elev-PM Vägga Gymnasieskola