Försäkringar

Gruppförsäkring

Karlshamns Kommun har flera olika försäkringar som täcker olika typer av skador. För förskolebarn, elever och de som deltar i annan aktivitet som arrangeras av kommunen finns en särskild olycksfallsförsäkring. Mer information om olycksfallsförsäkringar kan du läsa om på Karlshamns kommuns hemsida.

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

  • sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål.
  • anmäler skadan till Länsförsäkringar.

Försäkringar arbetskada

Vid skada på idrotten, praktisk lektion eller APL – arbetsplats lärande – kan skadan anmälas till Försäkringskassan som arbetsskada. Kontakta skolsköterskan för mer information.

Försäkringar APL

Kammarkollegiet har försäkring för elever på gymnasiet som skadar sig på en praktikplats. Förordningen  SKOLFS 1991:47, ”om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieutbildning gäller elev som fullgör arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan.”

Skadeanmälan ska lämnas till skolan för underskrift för vidare befodran till Kammarkollegiet. Försäkringen gäller endast för skada som inträffar på praktikplatsen. Följ länken Kammarkollegiet för mer information eller kontakta skolsköterskan.

Både skolan och arbetsplatsen ansvarar

En elev som genomgår utbildning på en arbetsplats ska, när det gäller arbetsmiljöfrågor, likställas med arbetstagare. För elever under 18 år finns särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö. Läs mer på Skolverket.se – länk till höger.

Bedöm riskerna för eleven

Innan APL påbörjas på arbetsplatsen ska huvudmannen för skolan och arbetsgivaren genomföra en riskbedömning och vid behov utföra en medicinsk kontroll av eleven samt vidta de åtgärder som behövs. Läs mer på Skolverket.se.

Anmäl tillbud och olyckor på arbetsplatsen

Om en olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar eleven under det arbetsplatsförlagda lärandet ska detta anmälas utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket. Läs mer på Skolverket.se.

Arbetsmiljöansvar i utbildningskontrakt/överenskommelser

För elever som går gymnasial lärlingsutbildning ska det finnas ett utbildningskontrakt. Eleven ska känna till innehållet i utbildningskontraktet. Förutom de delar i utbildningskontraktet som behandlar elevens utbildning kan även kontraktet reglera frågor som rör arbetsmiljöansvaret. Läs mer på Skolverket.se.

Ersättning för personskada

En elev som skadat sig under sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) i gymnasieskolan har möjlighet att få ersättning. Eleven kan ansöka om ersättning för sveda och värk eller bestående men som orsakats under det arbetsplatsförlagda lärandet. Personskadan fastställs enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Eleven ska ansöka om ersättning efter inträffad skada. Kammarkollegiet fattar beslut om och betalar ut ersättningen. Bestämmelserna gäller skador som har inträffat efter juni 1988.

Så ansöker du om ersättning

För att ansöka om ersättning ska eleven fylla i en skadeanmälningsblankett och en arbetsskadeanmälan och anmäla skadan till skolförsäkringen.
Följ länken till Kammarkollegiet för mer information samt för blanketter.

APL utomlands

Försäkringen gäller även utomlands då eleven skadar sig på arbetsplatsen, ej till och från arbetet. Endast olycksfall, ej sjukdom. Tänk därför på att det är extra viktigt att eleven som gör sin APL ser över sin egen försäkring. Beställ EU-kort från Försäkringskassan.

Om du behöver sjukvård

Inom EU/EES och Schweiz

Inom EU/EES-området har du som studerar rätt till den nödvändiga sjukvård du behöver under den tid du planerar att vara utomlands. Vårdgivaren måste vara ansluten till landets allmänna sjukvårdssystem. Glöm inte att ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet).

Du betalar lika mycket för vården som invånarna i landet. I till exempel Frankrike och Belgien måste du först betala hela kostnaden för vården själv och sedan begära ersättning från landets motsvarighet till Försäkringskassan.

Beställ EU-kort inför en utlandsresa! Beställ kortet i god tid från Försäkringskassan. Leveranstiden kan vara upp till tio arbetsdagar. Observera att även barn måste ha ett EU-kort.

EU‑kortet gäller i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Schweiz, Tyskland, Tjeckien, Ungern och Österrike.
Kortet behövs inte om du reser inom Norden.

Utanför EU/EES-området

Ska du studera i ett land utanför EU/EES har du inte rätt till vård. Glöm då inte att se över ditt försäkringsskydd! Undantagen är Australien och delstaten Quebec i Kanada kontakta Försäkringskassans kundcenter 0771-52 45 24 för mer information.

Tänk på att alltid se över ditt/elevens försäkringsskydd i god tid före APL – oavsett om den sker hemma eller i en annan del av Sverige – eller om den sker utomlands.