Skolsköterskor

Skolsköterskan arbetar främst hälsofrämjande. Väggaskolan har två sjuksköterskor som har uppdelat ansvar för elever på våra olika program. 

Samtliga elever i årskurs 1 erbjuds ett hälsosamtal. Det är ett viktigt samtal där man tidigt kan upptäcka avvikelser i elevens hälsotillstånd. Elevens självkänsla förstärks och eleven ökar medvetenheten om hälsans betydelse för välbefinnandet. I hälsosamtalet uppmärksammas elevens sociala status, fysiska och psykiska hälsa, trivsel i skolan och livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, rökning, alkohol och droger. Det görs vissa kontroller som tillväxt, syn och hörsel.

När skolsköterskan är tillgänglig kan eleven få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Med enkla sjukvårdsinsatser avses begränsade behandlingar, bedömningar samt stöd och rådgivning. Skolläkaren finns på skolan cirka tre eftermiddagar i månaden. Kontakt med skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Vid akut tillstånd ring 112

Tillstånd där läkarbedömning krävs ska eleven kontakta sin vårdcentral.

Skolsköterskorna finns i D-huset, plan 3 och är tillgängliga för spontana besök när de är på plats och inte är upptagna med planerade besök.

Nationellt kvalitetsregister – EMQ

Elevhälsans medicinska insats (skolsköterskor och skolläkare) arbetar hela tiden med att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten. För att förbättra möjligheterna till en likvärdig elevhälsa både regionalt och nationellt finns ett nationellt kvalitetsregister, EMQ. Elevers hälsouppgifter på gruppnivå samlas in i detta register, se information under relaterade dokument. För information på andra språk hänvisas till websidan: emq.nu/other-languages/