Matersättning vid APL

Eleverna ska i första hand äta på Vägga Gymnasieskola, i andra hand på någon annan skola, servicehus eller liknande i kommunen. Om detta inte är möjligt är eleven berättigad till ersättning för den faktiska kostnaden för lunch på restaurang i prisnivå motsvarande dagens rätt. 

Arbetsplatsförlagt lärande ansvarig

APL-ansvarig ser till att korrekta uppgifter lämnas och att skollunchen avbeställs senast två veckor före APL-perioden. I annat fall får programmet betala skolans extra kostnader. APL-ansvarig kontaktar skola eller servicehus i närheten av APL-platsen i förväg. Eleverna ska i första hand äta på Vägga Gymnasieskola, i andra hand på någon annan skola, servicehus eller liknande i kommunen. APL-ansvarig kontrollerar närvaron och intygar riktigheten i ansökan, innan den lämnas till administrationen för handläggning.

Eleven

Du är berättigad till ersättning för den faktiska kostnaden för lunch på restaurang i prisnivå motsvarande dagens rätt. Maximal ersättning utgår med skattelagstiftningens belopp för värdet av fri lunch (2018/2019 är beloppet 87 kronor). Uppvisas inte kvitto utgår matersättning med ett schablonbelopp om 45 kronor/dag. Detta gäller när det inte finns möjlighet för eleven att äta på en närbelägen skola eller personalrestaurang. När eleven tar matsäck med sig, utgår matersättning med 45 kronor/dag (Gymnasienämndens beslut 101213 GY§82).

Efter varje APL, praktikperiod, lämnas blanketten ifylld till APL-ansvarig med vilken elev det gäller, praktiktid (till exempel 2/2-4/3), antal närvarodagar. All ersättning betalas ut i efterhand. Utbetalning sker via bank. Eleven måste fylla i vilken bank det gäller till exempel Sparbanken i Karlshamn, clearingsnummer och kontonummer.

Ersättning för mat utbetalas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.