Alkohol, narkotika, dopning & tobak

Skolan har en viktig roll i arbetet med att förhindra att elever börjar använda droger. Att arbeta främjande och förebyggande och på så vis förhindra att ungdomar börjar använda droger innebär att arbeta genom att utveckla kunskap och påverka värderingar.

Undervisning kring ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping & Tobak) ska därför ingå regelbundet i elevens utbildning. Enbart kunskap minskar inte risken för att unga börjar använda droger då det oftast inte förändrar ett beteende. Men om unga människor känner till riskerna för skador och biverkningar har de större möjlighet att fatta egna välgrundade beslut kring sin livsstil. Skolan behöver också arbeta med de elever som redan använder någon slags drog i syfte att få dem att sluta eller minska på sitt användande. Det förebyggande och främjande arbetet, men också de åtgärdande insatserna ska bygga på respekt för individen, varje människas skyddsvärde och rätt att utvecklas till en demokratisk samhällsmedborgare. Det förebyggande arbetet ska vila på evidens och beprövad erfarenhet och handlingsplanen revideras årligen efter behov.